Black Butterflies: Burned Pieces of Life.

-

Curated by:

People in Need

Black Butterflies: Burned Pieces of Life.

Authors: Manu Brabo and Albert Lores

Black butterflies is the name given by survivors to the floating burnt pieces of paper and furniture found in the aftermath of bomb attacks. Unlike shrapnel, shell fragments, and other remnants of war that symbolize war and death, black butterflies are more than that – the traces of a life that no longer exists.

On the 24th February 2022, Ukrainians woke up to a full scale invasion of their country. Since then, countless of innocents have been targeted by Russian bombs that are landing on houses and apartments, schools and kindergartens, hospitals and other civilian infrastructure. People in besieged cities are trapped in basements, hiding from bombing, often without access to water, food, healthcare, or the possibility to escape.

Millions of civilians have fled to neighbouring countries. Millions more are displaced within Ukraine, some for the second time in eight years. This full-scale war has led to unimaginable human suffering in a country with an already existing humanitarian crisis since April 2014. Back then, Russian-fostered unrest in eastern Ukraine exploded into violence. That violence has changed the lives of Ukrainians forever, and the violence has not ended.

EU humanitarian aid and People in Need

People in Need (PIN) is a Czech-based non-governmental organization. We are a long-standing partner of the EU in humanitarian work in Ukraine. Through EU humanitarian funding, People in Need has supported hundreds of thousands of vulnerable people in eastern Ukraine.

The European Union and its Member States are the world’s leading donors of humanitarian aid. Through its Civil Protection and Humanitarian aid Operations department (ECHO), the European Union helps millions of victims of conflict and disaster every year. With headquarters in Brussels and a global network of field offices, the EU aids the most vulnerable people on the grounds of humanitarian needs.

Funded by the European Union. However, views and opinions expressed are those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Černí motýli: Ohořelé kousky života.

Autoři: Manu Brabo a Albert Lores

Černí motýli, tak přeživší pojmenovali ohořelé kusy papíru a nábytku vznášející po bombových útocích. Na rozdíl od šrapnelů, úlomků granátů a dalších pozůstatků války, které symbolizují utrpení a smrt, jsou černí motýli něčím víc – stopami života, který vyhasl.

24. února 2022 se Ukrajinci probudili do dne, kdy začala vojenská invaze do jejich země. Od té chvíle se mnoho nevinných lidí stalo terčem ruských bomb, které dopadají na domy a byty, školy a školky, nemocnice a další civilní infrastrukturu. Lidé v obležených městech jsou uvězněni ve sklepích, skrývající se před bombardováním, často bez přístupu k vodě, potravinám, zdravotní péči a možnosti úniku.
Miliony Ukrajinců uprchly do sousedních států. Další miliony lidí jsou uprchlíky ve vlastní zemi, někteří již podruhé během osmi let. Tato válka způsobila nepředstavitelné lidské utrpení v zemi, kterou už od dubna 2014 sužuje humanitární krize. Ruskem podporované nepokoje na východě Ukrajiny tehdy vyústily v násilí. Toto násilí navždy změnilo životy mnoha Ukrajinců a doposud neskončilo.

Humanitární pomoc Evropské unie a Člověk v tísni

Člověk v tísni (ČvT) je česká nevládní organizace. Na Ukrajině spolu s Evropskou Unií dlouhodobě poskytuje humanitární pomoc. Díky finanční podpoře EU Člověk v tísni od roku 2014 pomohl stovkám tisíc lidí na východě země.

Evropská unie a její členské státy patří mezi největší poskytovatele humanitární pomoci na světě. Prostřednictvím Úřadu civilní ochrany a humanitární pomoci (ECHO) pomáhá Evropská unie každý rok milionům obětí konfliktů a katastrof. Prostřednictvím centrály v Bruselu a celosvětové sítě kanceláří EU pomáhá nejzranitelnějším lidem přímo v místech, kde je to nejvíce potřeba.

Výstava je financovaná Evropskou unií. Názory a stanoviska nicméně patří autorům a nemusí nutně odrážet postoj Evropské unie. Evropská unie ani orgán poskytující dotaci za ně nemohou nést odpovědnost.


Чорні метелики: згорілі шматочки життя.

Автори: Ману Брабо, Альберт Лорес

Чорні метелики – це назва, яку дали літаючим згорілим шматочкам паперу та меблі, що залишаються у повітрі після бомбардувань. На відміну від осколків снарядів та інших пережитків війни, які символізують війну і смерть, чорні метелики – це щось більше – сліди життя, яке було зруйноване.

24 лютого 2022 року українці прокинулися від повномасштабного вторгнення в свою країну. Відтоді незліченна кількість невинних людей постраждали від російських бомб, які знищують будинки та квартири, школи та дитсадки, лікарні та інші об’єкти цивільної інфраструктури. Люди в обложених містах перебувають у пастці в підвалах, ховаючись від бомбардувань, часто не мають доступу до води, їжі, медичної допомоги чи можливості евакуюватися.

Мільйони мирних жителів виїхали до сусідніх країн. Ще мільйони внутрішніх переселенців залишилися в Україні, деякі вдруге за вісім років. Ця повномасштабна війна призвела до неймовірних людських страждань у країні з уже існуючою гуманітарною кризою з квітня 2014 року. Тоді організовані Росією заворушення на сході України виросли у насильство. Те насильство назавжди змінило життя українців, і насильство продовжується.

Гуманітарна допомога ЄС та організація «Людина в біді»

«Людина в біді» – це чеська неурядова організація. Ми є давнім партнером ЄС у гуманітарній роботі в Україні. Через гуманітарне фінансування ЄС, «Людина в біді» підтримала сотні тисяч вразливих людей на сході України.

Європейський Союз та його держави-члени є провідними світовими донорами гуманітарної допомоги. Через свій відділ з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги (ECHO) Європейський Союз щороку допомагає мільйонам жертв конфліктів і катастроф. Маючи штаб-квартиру в Брюсселі та глобальну мережу польових офісів, ЄС допомагає найбільш вразливим людям на основі гуманітарних потреб.

Дисклеймер: фінансується Європейським Союзом. Проте висловлені погляди та думки належать лише авторам і не обов’язково відображають погляди Європейського Союзу. Ні Європейський Союз, ні відповідний орган, не може нести за них відповідальність.

Other exhibitions by People in Need

People in Need

#SyriaNotForgotten

-

People in Need

12 years of war

-

People in Need

When War Comes Home

-