Menu

art.spaces

Create high-quality 3D exhibitions of your art. Share them with gallerists, collectors or friends. Embed them into your own website or blog.

Try now, it´s free!

view exhibitions

No real space needed

Arrange, curate and archive your exhibitions in 3D virtual exhibition rooms. Choose from a variety of pre-configured rooms or let us help you designing your own exhibition architecture. Contact Us.

On your personal website

You want to embed your 3D exhibitions in your personal website? As a matter of course this is supported by the system. An embed code is provided.

Virtual trial hanging

Always under time pressure when preparing the next exhibition? Your virtual 3D exhibitions naturally support virtual trial hanging without any logistics.

Kunstmatrix
Showrooms

A library of exhibition rooms offers a wide range of architectural spaces — suitable for every kind of art. You can choose between wall colors and combine different rooms into a large exhibition.

featured 3D exhibitions

David J Harris - Founder of the Museum of Inuit Art - Toronto -Presents:

Christian Morrisseau: Masterworks from The New Directions Project Exhibited - Canada 150 - Toronto

05 May 2021 – 05 May 2022

A real piece of art is a window into the transcendent. Humans need this in their lives because we are finite and limited; bounded by our ignorance and lack of knowledge. Unless humans make a connection to the transcendent they cannot prevail. Christian Morrisseau, guided by the spirits of his ancestors, brings the unreal to the real.

Roisin McGuigan

Post-Negotiation Positions

02 May 2021 – 09 May 2021

A reminder of colonial conquest with Marxist economic theory of annihilation encourages the viewer to consider the subject it wrangles. Trying to find my own utopia, new explorations of performative enquiry have open-ended questions. My experience of exile. It refers to human experience when a white ‘flag’ became an iconic symbol. Although there is an aesthetic positive in this when considering writing process and subject choices, as the Postmodern condition assimilating the animated surface. For Nietzsche, philosophy and cultural critique driven by a troubled history can be regarded an aesthetic self-consciousness to material. Bold gestures. My strategic position is still unclear. In Derry of course I immediately think of place as static work. It can, as machine combining antimonies, the infrathin, the donkey in the context of the circularity of art making. Creative destruction of today’s digital platforms. Extracts from the Negotiating a Strategic Position to Neomodernism Series April 2021

Touchstone Gallery, since 1976

I Chose White by Jeanne Garant

05 May 2021 – 05 Jun 2021

“Looking back on my solo exhibits at Touchstone Gallery, I recognize a theme. At each exhibit, a color was featured. Black. Red. Black and White. This year, I chose white. I chose it because of its representation of darkness - darkness felt deeply by me and people the world over as the COVID-19 pandemic stole so much. To many, white symbolizes simplicity, openness, good or a new beginning. For me, this past Year, it represented loneliness, isolation and coldness. The whites in my paintings range from pure white, to muted warm whites and cold whites. The nuances represent the variations in feelings. Abstracts, patterns and architectural images complete the seven works and add contrast. They might also represent bright spots - even the dark hues. I recommend Victoria Finlay’s book: COLOR, a Natural History of the Palette.”

Ikonokody

Ikonokody

03 Apr 2021 – 30 Jun 2021

Ikonokody Grzegorz Tomasiak Koncepcja moich prac koncentruje się wokół możliwości wykorzystania alfanumerycznego, dwuwymiarowego matrycowego kodu – modularnego i stałowymiarowego w procesie pisania i czytania ikon w treści odwołujących się do Starego Testamentu. Przywołany wyżej kod jest nośnikiem danych uczestniczącym w interakcjach z materialnymi przedmiotami z naszego otoczenia. Umożliwia kodowanie i przenoszenie znaków na podobieństwo kultury pisma i podobnie jak ono jest zjawiskiem fizycznym, percypowanym zmysłowo, które odsyła do czegoś innego, niż ono samo. Modułem w kodzie jest kwadrat biały lub czarny. Zestawienie modułów tworzy tzw. słowa kodowe, w których zapisana jest informacja o znakach. Wymiar modułu a zatem wymiary całego kodu są zmienne i zależą, obok innych wartości technologicznych, od zawartości zapisanych danych. Optyczna natura kodów dwuwymiarowych, odwzorowuje wręcz istotę znaków wizualnych, które traktowane są jako nośniki znaczeń. Możliwość wykorzystania tego rodzaju kodów jako maszynowo odczytywalnej reprezentacji danych a jednocześnie materialnych artefaktów uczestniczących w kreowaniu interakcji pomiędzy różnymi nośnikami znaczeń stanowi istotę moich poszukiwań badawczych i artystycznych. I sala Praca jest formą konceptualizacji pola problemów, z którego wywodzą się moje inspiracje twórcze. Ich konkretyzację stanowi cykl prac prezentowanych pod tytułem: Zastosowanie kodu dwu i trójwymiarowego w procesie pisania i czytania ikon inspirowanych Księgą Daniela. Prezentowany cykl to próba połączenia trzech, od kilku lat pojawiających się w mojej twórczości artystycznej, problemów. Pierwszy z nich dotyczył współczesnych sposobów przedstawiania ikony, łączących tradycyjne konwencje jej pisania z formami przekraczającymi ujęcia klasyczne. Drugi obejmował wykorzystanie matrycowych kodów kreskowych w pracy artystycznej. Trzeci dotyczył odczytywania symboli i znaków z Księgi Daniela z Biblii Tysiąclecia jako inspiracji dla pracy twórczej. Każdy z problemów był dla mnie ważny, dlatego każdemu chciałem poświęcić uwagę w pracy artystycznej. Praktycznym rozwiązaniem dla tak szerokiej perspektywy zainteresowań artystycznych stało się stworzenie pracy łączącej te problemy. Efekt finalny jest sumą doświadczeń, wynikiem towarzyszących im refleksji oraz podsumowaniem prowadzonych przeze mnie przez wiele lat działań artystycznych. Osobisty charakter artystycznej realizacji - obrazów tworzących cykl trzydziestu prac - wpisuję w kontekst sztuki mającej silne zakorzenienie w ikonie. Pełny cykl prac ikonicznych został podzielony na trzy zbiory. Na pierwszy składa się jedenaście prac nawiązujących kolejno do rozdziałów I-VI Księgi Daniela. To zbiór opowiadań biograficznych o Danielu i jego towarzyszach. Drugi zestaw stanowi piętnaście prac, a dotyczą one treści z rozdziałów VII-XII, zawierających dokładny opis wizji i wyroczni. Rozdziały te cechują się stylem apokaliptycznym i bogactwem symboli. Ostatni zestaw tworzą cztery prace odnoszące się do dodatków deuterokanonicznych Księgi Daniela. Ich forma opierająca się na wykorzystaniu zróżnicowanych kodów matrycowych pozwala na wielorakie odczytanie treści, począwszy od technologicznych operacji na intelektualnej interpretacji znaczeń kończąc. II sala wcześniejsze prace ENG Iconocodes Grzegorz Tomasiak The concept of my works focuses on the possibility of using alphanumeric, two-dimensional matrix code - modular and constant-dimensional in the process of writing and reading icons in content referring to the Old Testament. The code mentioned above is a data carrier participating in interactions with material objects from our environment. It enables the coding and transfer of signs to resemble the culture of writing, and like it, it is a physical phenomenon, perceived by the senses, which refers to something other than itself. The module in the code is a white or black square. The list of modules creates the so-called code words in which information about characters is written. The module dimension, and therefore the dimensions of the entire code, are variable and depend, apart from other technological values, on the content of the saved data. The optical nature of two-dimensional codes, even reflects the essence of visual signs that are treated as carriers of meanings. The possibility of using this type of codes as a machine-readable representation of data and at the same time material artifacts participating in creating interactions between various carriers of meaning is the essence of my research and artistic research. And the hall Work is a form of conceptualization of the field of problems from which my creative inspirations derive. Their concretization is a series of works presented under the title: The use of a tri-iconographic code in the process of writing and reading. The presented series is an attempt to combine three problems that have been appearing in my artistic work for several years. The first one concerns contemporary ways of representing icons, combining traditional writing conventions with forms that go beyond classical approaches. The second involved the use of matrix bar codes in artistic work. The third concerned reading signs and signs from the Book of Daniel in the Millennium Bible as inspiration for creative work. Each of the problems was for me, so I wanted to devote each of the topics to my artistic work. A practical side for such a broad perspective of artistic interest is to create a work combining these problems. The final effect is the sum of the results, the results of the accompanying reflections and a summary of my activities over many years of development activities. I enter the personal character of the artistic realization - images distorting thirty works in the context of art rooted strongly in the icon. The full cycle of iconic works has been divided into three parts. The first purchase is eleven working with interest to chapters I through VI of the book of Daniel. This is a collection of biographical stories about Daniel and his companions. The second set consists of fifteen works, and chapter one of the content of chapters VII-XII, a dangerous description of a vision and oracle. These chapters are characterized by an apocalyptic style and a wealth of symbols. The last set of tip four works presenting themselves to the deuterocanonical tests of the Book of Daniel. Their form, based on various matrix purchases, allows for multiple reading of the content, based on the technology of operations on intellectual interpretation ending meanings. II room previous work

STUDIO FREDERIK DE WILDE

HYPERMINER - Extracted Earth

12 May 2021 – 31 May 2021

HYPERMINER - EXTRACTED EARTH EXPLORES THE HYPER EXTRACTION OF NATURAL AND ECONOMICALLY VALUABLE RESOURCES USING ADVANCED MINING ACCELERATION TECHNOLOGIES BY THE MEANS OF HYPERSPECTRAL IMAGING, ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA-DRIVEN DECISION MAKING. HYPERMINER - EXTRACTED EARTH ONDERZOEKT DE HYPER EXTRACTIE VAN NATUURLIJKE EN ECONOMISCH WAARDEVOLLE HULPBRONNEN MET GEBRUIK VAN GEAVANCEERDE MIJNBOUWTECHNOLOGIEËN DOOR MIDDEL VAN HYPERSPECTRALE BEELDVORMING, KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE EN DATA-DRIVEN STURING EN BESLISSINGEN. PRODUCTION Studio De Wilde © all rights reserved - 2021 CREDITS Onassis Stegi Foundation, Daphne Dragona, Michelle Kasprzak, SCANWORLD, Google Earth, FLEMISH MINISTRY OF CULTURE. THIS VIRTUAL EXHIBITION WAS POSSIBLE WITH THE SUPPORT OF THE CULTURELE ACTIVITEITENPREMIE VAN DE VLAAMSE OVERHEID - 2021

Atelier Soetebier

Jupp Soetebier: Ich erinnere mich

Selected works by Jupp Soetebier from the series: Ich erinnere mich.

Stan State University Art Galleries

Elias Rosas - A World Constructed For Us

15 May 2021 – 15 Jun 2021

The relationship between humans and the natural world has always been an interesting concept to me. We rely on nature; We can not survive without nature. Despite this, we’ve developed a strange relationship with nature where we try to control it. For example, we build structures in cities to keep us away from the wilderness, these structures would not exist without utilizing nature. I started to construct these geometric shapes from the leaves of plants I grow. These geometric shapes took the form of architectural elements. The architectural elements are a commentary on the way humans bend nature to fit their needs. We often take materials from their natural place of origin and put them in foreign areas that better fit our needs. These shapes instead maintain their natural origins while still representing our control to mold them to our wants and needs. Nature will exist after we do. Even under all our control, there are things we can not stop or prevent or hide and that is part of what makes nature beautiful. I want my work to be a mechanism of reflection for the viewer’s relationship with nature and what their impact is. Because I make these pieces out of dead leaves as a form of recycling I want the audience to consider how they can reuse things as well as how important sustainability to protecting the environment.

HONGLEE CURATOR

Flowering by Misook KIM

10 May 2021 – 25 May 2021

The work of Misook Kim is a composition of basic elements of art (points, lines, faces, shapes and colors). The point is at the origin of any form and the symbol of life. It is the first detail that the eye perceives and extends to the universe. Its production depicts human psychology by appropriating the peculiarities of the objects of everyday life and the staging of a naked woman in a flower. On the other hand, this flower illustrates the aspiration of? Misook Kim evokes the theme of flowers by reverie by reinterpreting nature through the composition of different colors. The artist's technique is to erase the colors of the flowers and use the transparent paint to create a synergy between life and nature. Subsequently, this void filled by the application of bright and monotonous colors promotes the therapeutic benefits on the viewer. The energy that these colors emerge is such a balm for the body inviting us to momentarily forget the weight of everyday life and to carry out an introspection. Misook Kim believes in the virtues of Art Therapy. The harmony between man and nature would be a way of finding inner serenity.

SWATCH

The Wonder Gallery 2021

04 May 2021 – 04 Jun 2021

Submissions for the Wonder Games Art Gallery, featuring dystopian art and perspectives on reality. Our digital culture movement.

Touchstone Gallery, since 1976

Touchstone Gallery Member Artists Exhibit

05 May 2021 – 05 Jul 2021

Participating artists: David Alfuth, Linda Bankerd, Katherine Becker, Mirette Bedrous, Valerie Bernat, Joan Bixler, Jill Brantley, Richard Braswell, Dana Brotman, Michael Cabezas, Marcia Coppel, Susi Cora, Tory Cowles, Elaine Florimonte, Betsy Forster, Jeanne Garant, Judith Giuliani, Robin Harris, Anna Katalkina, Cookie Kerxton, Makda Kibour, Harvey Kupferberg, Michael Lang, Mary Lagnaoui, Paula Lantz, Dee Levinson, Teresa Roberts Logan, Rosemary Luckett, Heather Lynn, Pete McCutchen, Donna K. McGee, McCain McMurray, Sonya Michel, à deux: Charlene Nield and Ann Pickett, Mary D. Ott, BD Richardson, Amy Sabrin, Claudia Samper, Jenny Singleton, Janathel Shaw, David Sloane, Maureen M. Squires, Peter Swift, Lisa Tureson, Rosa Vera, Gale Wallar, Steve Wanna, Patricia Williams, Jenny Wu

MyArt Weyhe

"Angekommen"

30 Apr 2021 – 31 Dec 2021

Es ist die schönste Erbschaft, die mir meine Mama, die ebenfalls eine Künstlerin war, vermacht hat. Eines Tages schaute ich auf eines ihrer Bilder, die bei uns im Wohnzimmer hängen und fragte sie, ob ich das auch könnte. In solchen Fällen pflegte sie immer zu sagen, wenn wir Kinder der Meinung waren etwas nicht zu können: „Kind, stell die Kanne weg und nehme die Hände“. Also fing ich an.Ich spührte immer, dass da etwas in meinem Leben noch fehlte. Jetzt bin ich angekommen...Ich liebe es mit meinem Pinsel tief in die Farbtöpfe eintauchen zu können, die Stifte zu schwingen und mit meinen Werken während der Arbeit zu sprechen.

ZCONTEMPORARY

Love & Other Stories

01 May 2021 – 29 May 2021

Our third group show of 2021 is focusing a more delicate subject: the love theme. Although we have our own views on the general concept of love, we still cannot grasp its dimensions fully. While love is widely being considered a feeling coming from the heart, science considers neurological, chemical and psychological processes to be involved here. This controverse between ratio and emotion is a widely overlooked topic in popular portrayal and perceptions of love. Six gallery artists are taking on the challenge of exploring this subject from an artistic point of view.

Bill Balkus

A&E INTERNATIONAL HUMANITIES CONFERENCE ... ART GALLERY

13 May 2021 – 16 May 2021

ARTWORK RELATED TO THE GURDJIEFF WORK.

HEAVENLY PATH ART GALLERY

MAZE GALLERY

01 May 2021 – 01 May 2022

This is a mock-up exhibition to give you an idea about the functionality of the MAZE GALLERY

Aleph Contemporary Ltd

Laurence Noga: Poetics of Obsolescence

04 May 2021 – 04 Jul 2021

'These found signs without provenance function as humble, anachronic portals to other times. Collected from the artist’s father’s garage, they are fragmented mementos revealing the constructions as stratigraphic layerings of time. Vestiges of things that may once have moved but are now arrested, of anonymous processes and operative systems no longer in use, they reveal the obsolete as registration of the cessation of time’s continuity.' Text by Kamini Vellodi https://alephcontemporary.com/exhibitions/34-the-stifled-cry-archie-franks-miroslav-text-by-sacha-craddock/overview/

Karl Oskar Gallery

changing landscape

05 May 2021 – 31 May 2021

Karl Oskar Gallery proudly presents a group exhibition titled 'Changing Landscape’: a digital show exhibiting a wide range of artists including painters, photographers and digital artists, which deals with our connection to the natural world and the tenuous nature of that bond. ‘Changing Landscape’ reflects upon a variety of responses to the landscape as subject, from nostalgia to alienation, from mystical to existential. Linking these varying points of reference is the reality of the natural world as a common inheritance and a shared struggle. The landscape lives on in art: it survives the cliched associations and old fashioned stereotypes the genre brings with it, and is ever more relevant in the face of our impending climate catastrophe. Said Baalbaki, Stefano Bosis, Amrita Dhillon, Peter Doig, GODsDOGs, Halina Hildebrand, Jann Holstein, Emile Kirsch, Magdalena Morey, Claudia Rega, Nina Rodin, René Schoemakers, Drew Simpson, Michael Stecky, Emilie Trice, Peter Wilde, Christopher Winter

And-Art

Ana Guerrero: "Abstract Works"

30 Apr 2021 – 30 May 2021

Selection of abstract works by the Spanish visual artist Ana Guerrero from 2013 to 2021. It covers her expressionist process and some geometric presences. Guerrero's work has a great weight in color and in the delicate balance of techniques with a brush and spatula.

Eyelevel Gallery

Snowdonia in Black -Emyr Payne

01 May 2021 – 31 May 2021

Inspired by the hills and mountains Emyr Payne frequented as a child, Snowdonia in Black is a contemplative and brooding investigation into the Welsh landscape and its effects on those who frequent it. Shot on 35mm black and white film, these often grainy and oppressive images of the Snowdonia mountain range seek to explore not only the beauty of Wales’ landscape but also its fury, power and capacity for stillness and reflection.

Verena Bachner

MAGIC MOMENTS

01 May 2021 – 01 Aug 2021

Galerie Friedmann-Hahn

From NYC with Love V- A Donald Vaccino Solo Show

29 Apr 2021 – 29 May 2021


all exhibitions

create your own


With a few easy to learn steps, you can create your own 3D tour in just minutes.
Learn here, how to create a virtual exhibition.

Your tools to organize, promote and sell your art.

art.depot

digital inventory management

A central database to organize, categorize
and track the state of your art. The tool that provides you with an overview
of your complete portfolio.

learn more

art.spaces

virtual exhibition rooms

Your beautiful exhibitions online in three dimensions. Virtual space to curate, present and archive. Exhibition architecture by KUNSTMATRIX or customized.

learn more

art.augmented

art presentation to go

Your tool to present art at any place without any logistics. Our revolutionary augmented reality technology allows you to preview a work of art in the blink of an eye. Virtual trial hanging included.

learn more

art.office

sales management

Relaxed customer-relationship management with a clear and easy interface. Manage contacts, art, activities and sales. Reduced to the necessary, with no special training needed

learn more

Pricing

Four Tools - One Price

Use all features of Kunstmatrix with only one account.
Start free, pay as you grow

Starter

free

10 artworks

no public 3D exhibitions

Basic

10
/ month*

50 artworks

5 public 3D exhibitions

Regular

25
/ month*

250 artworks

10 public 3D exhibitions

Professional

50
/ month*

500 artworks

50 public 3D exhibitions

Premium

Custom environments
Enterprise Solutions

Virtual viewing room
Virtual museum
Virtual art fair

and more ...

Contact us


what features are included ?

All included features are addons to your account. These features can change.
If these packages don´t fit your needs, please contact us for an individual offer.
* all prices without taxes

show prices in USD
Cookies help us to provide certain features and services on our website. By using the website, you agree that we use cookies. Privacy policy