Menu

Aleš Hudeček: 370 NM - 3D virtual exhibition by NDM EXTRA

Aleš Hudeček: 370 NM

Wed, 01/12/2022 to Tue, 03/08/2022

curated by:

Ostravský umělec Aleš Hudeček (*1973) ve svých obrazech i akvarelech zůstává nadále věrný své typické malířské poloze tematizující narativitu v malbě prostřednictvím paradoxů budovaných na kontrastním vztahu lidských figur a neživých objektů a útvarů uváděných do nepatřičných konstelací a indiferentních situací, jež snad mají vztah k něčemu (autorem) někdy či mimochodem viděnému. Pózy, gesta a pohledy převážně ženských aktérek spolu s převládajícím amorfně neurčitým barevným pozadím, jež může někdy navozovat dojem krajiny a jindy zase interiéru, vyvolávají dojem zakoušených každodenních situací převedených do jakýchsi existenciálně laděných rituálů.
I samotný název výstavy na první pohled vyvolává rozporné pocity – 370 nm (tj. nanometrů) vyjadřuje rozdíl mezi minimální (390) a maximální (760) vlnovou délkou viditelného světelného spektra. A právě světlo a barva jako jeho vlastnost jsou v Hudečkově interpretaci pojímány jako bytostný paradox malířství, které se bez barvy a možnosti jejího vidění neobejde, zároveň ale není absolutně možné redukovat je právě jen na číselné vyjádření limitů fyzikálních veličin. Ve svých aktuálních malbách pojímá Hudeček světlo jako samotného aktivního hybatele toho, co se na obrazech odehrává. To ono vybízí aktéry k akci tím, jak je skrytě přítomné, tajemně vzývavé i přirozeně nenucené ve svém (někdy až manipulativně interpretativním) vyzařování.
Kurátorem výstavy je Martin Mikolášek.

_________________________________________________________________

The Ostrava painter Aleš Hudeček (*1973) remains faithful to the narrativity in his paintings through paradoxes built on the contrasting relationship between human figures and inanimate objects that are positioned in an inappropriate manner. The poses, gestures and glances of mostly female actors, which go hand in hand with the background of an indeterminate colour, may evoke sometimes landscapes, sometimes interiors that give the impression of experienced everyday situations that are transformed into some kind of existentially tuned rituals.
At first glance, the exhibition’s title may evoke contradictory feelings—370 nm (i.e., nanometres) express the difference between the minimum (390) and maximum (760) wavelength of the visible light spectrum. In Hudeček's interpretation, light and colour—the properties of the spectre—are conceived as the essential paradox of painting, which cannot exist without a colour and the possibility of seeing it. At the same time, it is absolutely impossible to reduce them to numbers that express limits of the physical quantities. In his current paintings, Hudeček conceives of light as a very active agent of what is captured in the paintings. It is the light that prompts the actors to act by how it is covertly present, mysteriously evocative, and naturally unforced in its (sometimes manipulatively interpretive) emanation.
The exhibition is curated by Martin Mikolášek.

more exhibitions of NDM EXTRA

NDM EXTRA

Cluster

03 Sep 2022 to 30 Oct 2022

NDM EXTRA

TÁŇA HODANOVÁ – KRÁLOVNA OSTRAVSKÉHO JEVIŠTĚ

01 Sep 2022 to 31 Aug 2023

NDM EXTRA

Antonín Střížek: OBRAZY, KTERÉ JSOU TAK KRÁSNÉ

03 May 2022 to 30 Jun 2022

NDM EXTRA

Kateřina Burgertová: ZAVŘENÉ DVEŘE

09 Mar 2022 to 03 May 2022

NDM EXTRA

Julie Machallová: MEZI OKNY – AMONG WINDOWS

03 Nov 2021 to 11 Jan 2022

Pages

Do you like the exhibition?