Menu

W JEDNYM KAWAŁKU - 3D virtual exhibition by Wydział Malarstwa i Rzeźby ASP we Wrocławiu

W JEDNYM KAWAŁKU

Tue, 05/05/2020 to Sun, 05/31/2020

curated by:

W JEDNYM KAWAŁKU
Wystawa dydaktyków ASP we Wrocławiu
05-31.05.2020

„...ma pan przywieźć naszych chłopców z powrotem w jednym kawałku...”
Peter Grimsdale, Battlefield 4: Odliczanie do wojny
/-gatunek: kryminał, sensacja, thriller 416 str. 6 godz. 56 min., 6,99zł/

"W jednym kawałku"-, to wirtualna prezentacja prac, będących artystyczną odpowiedzią na sytuację pandemii kornawirusa COVID-19 SARS-CoV-2.
Do udziału w projekcie zaproszeni zostali dydaktycy Wydziału Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.
W wystawie bierze udział dwudziestu pięciu artystów, prezentując prace malarskie, rysunkowe, fotograficzne, filmowe i graficzne; prace poważne i żartobliwe, uniwersalne i osobiste – takie, które oddają ducha czasu społecznej kwarantanny.

„Wojna w Syrii, problem uchodźców z terenów zagrożonych głodem, gwałtowne topnienie lodowców, za chwilę susza, największy kryzys gospodarczy od lat 30-tych i kto wie, co jeszcze. Utknęliśmy w domach i dzielimy się na tych, których obecna sytuacja uszczęśliwia i na tych, którzy boleśnie odczuwają dyskomfort (słusznie lub nie) narzuconych przez władze ograniczeń. Przy kanapie rośnie sterta jeszcze nieprzeczytanych książek, Netflix zasypuje chętnych najnowszymi serialami, wieczorem wskoczymy na jakiś webinar, a do południa trochę popracujemy zdalnie. Mogło być gorzej, ale zegar tyka, czy na pewno już za chwilę będzie lepiej? Dla części z nas, nadchodzący czas jawi się jako oczekiwany moment ważnych przekształceń społecznych, w wyniku których zapanuje równość, wolność i braterstwo, a bogaci wpuszczą do swoich ogrodów cały ten „zbędny motłoch” - swoich braci i siostry. Inni z kolei nie mogą spokojnie zasnąć wiedząc, że zgodnie z dotychczasową dobrą tradycją, majętni w czasie kryzysu zwielokrotnią swoje zyski, zbudują wyższe mury, a biedota wróci do czasów epoki kamienia łupanego, podczas gdy policja i wojsko zapewni nam porządek, nowy porządek. Tak czy siak, raczej mamy przed sobą kilka trudnych chwil i nie do końca jest pewne, czy wyjdziemy z tego cało. Na szczęście mamy papieża Franciszka, który rozwija konieczny w takich okolicznościach wątek kary za grzechy (wobec zielonej planety) co pozwala spojrzeć na całość bardziej logicznie. Ci, którym zabrakło wsparcia w jego słowach, mogą odnaleźć je w necie, wskakując w jego trzewia jeszcze przed śniadaniem i nie wychodząc już z niego niepotrzebnie. Ale też mamy - na szczęście (to już drugie, albo nawet trzecie „na szczęście”) – możliwość wykorzystania siły sprawczej opowieści i znaków, czegoś, co nazywamy sztuką, a inni muzyką, poezją...
Przemek Pintal
fragment tekstu zaproszenia do udziału w wystawie.

Wystawa będzie dostępna dla publiczności w dniach 05-31.05.2020
Kuratorzy:
Wojciech Pukocz, Przemysław Pintal, Marta Borgosz, Jacek Jarczewski

Uczestnicy wystawy:
Marta Borgosz, Jacek Dłużewski, Marcelina Groń, Jarosław Grulkowski, Łukasz Huculak, Marek Jakubek, Jacek Jarczewski, Paweł Jarodzki, Anna Maria Kramm, Dilay Kocogullari, Marek Kulig, Paweł Lewandowski-Palle, Michał Marek, Janusz Merkel, Daria Milecka, Joanna Nowińska, Jarosława Pabich-Szmyt, Przemek Pintal, Marlena Promna, Wojciech Pukocz, Bartosz Radziszewski, Sonia Ruciak, Michał Sikorski, Krzysztof Skarbek, Anna Szewczyk, Krzysztof Wałaszek

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Faculty of Painting and Sculpture of the Eugeniusz Geppert Academy of Fine Arts and Designe in Wrocław
IN ONE PIECE
Tuesday, May 5, 2020 to Saturday, May 31, 2020

Exhibition of the academic staff of the Eugeniusz Geppert Academy of Art and Designe in Wrocław

“…you are to bring our boys home in one piece !...”
Peter Grimsdale, Battlefield 4: Countdown to war
/genre: crime, sensation, thriller, 416 p. 6 hrs. 56 min., 6.99 PLN/

In one piece, is a virtual presentation of works that are an artistic response to the coronavirus pandemic COVID-19 SARS-CoV-2.
The teachers and doctoral students of the Faculty of Painting and Sculpture of the Eugeniusz Geppert Academy of Fine Arts and Design in Wrocław were invited to participate in this project. Twenty-five artists has actually taken part in the exhibition, presenting their painting, drawing, photographic, video and graphic works; serious and humorous, universal and personal all of them some how reflect the spirit of social quarantine time.

"The war in Syria, the problem of refugees from areas threatened by famine, rapid melting of glaciers, coming drought, the biggest economic crisis since the 1930s and who knows what else? We are stuck in homes and divided into those whose current situation makes them happy, and those who feel painfully uncomfortable (rightly or wrongly) with the restrictions imposed by the authorities. A heap of unread books is growing by the sofa, Netflix is flooding the people who are interested in the latest TV series, in the evening we will jump on a webinar, and by noon we will work a little bit online. It could be worse, but the clock is ticking; will it be better in a moment? Or perhaps much worse, though ?
For some of us, the coming time seems to be the expected moment of important social changes that will lead to equality, freedom and brotherhood, a time when the rich will let all their "unnecessary mob" - their brothers and sisters - into their extensive gardens. Others, on the other hand, cannot fall asleep knowing that, according to a good tradition to date, the wealthy in times of crisis will multiply their profits, build higher walls, and the poor will return to the Stone Age, while the police and army will provide us with order, a new world order. Anyway, we rather have a few difficult moments ahead of us and it is not entirely certain that we will come out of it all.

Fortunately, we have Pope Francis who is developing the necessary theme of punishment for sins (imposed on/to the green planet) which allows us to look at the whole more logically. Those who can’t find support in his words can find it on the Internet, by jumping into its depths before breakfast, and not leaving him unnecessarily. But fortunately (this is the second or even third "fortunately") we also have the possibility of using the driving force of stories and signs, some of us call it art, while the others call it music, poetry, or...".

Przemek Pintal
excerpt from the text of the invitation to participate in the exhibition

….

The exhibition will be open to the public on:
05-31.05.2020

Curators:
Wojciech Pukocz, Przemysław Pintal, Marta Borgosz, Jacek Jarczewski

Exhibition participants:
Marta Borgosz, Jacek Dłużewski, Marcelina Groń, Jarosław Grulkowski, Łukasz Huculak, Marek Jakubek, Jacek Jarczewski, Paweł Jarodzki,
Anna Maria Kramm, Dilay Kocogullari, Marek Kulig, Paweł Lewandowski-Palle, Michał Marek, Janusz Merkel, Daria
Milecka, Joanna Nowińska, Jarosława Pabich-Szmyt, Przemek Pintal, Marlena Promna, Wojciech Pukocz, Bartosz Radziszewski, Sonia Ruciak, Michał Sikorski, KrzysztofSkarbek, Anna Szewczyk, Krzysztof Wałaszek

Do you like the exhibition?

Cookies help us to provide certain features and services on our website. By using the website, you agree that we use cookies. Privacy policy