Menu

Ikonokody - 3D virtual exhibition by Ikonokody

Ikonokody

Sat, 04/03/2021 to Wed, 06/30/2021

curated by:

Ikonokody
Grzegorz Tomasiak

Koncepcja moich prac koncentruje się wokół możliwości wykorzystania alfanumerycznego, dwuwymiarowego matrycowego kodu – modularnego i stałowymiarowego w procesie pisania i czytania ikon w treści odwołujących się do Starego Testamentu.

Przywołany wyżej kod jest nośnikiem danych uczestniczącym w interakcjach z materialnymi przedmiotami z naszego otoczenia. Umożliwia kodowanie i przenoszenie znaków na podobieństwo kultury pisma i podobnie jak ono jest zjawiskiem fizycznym, percypowanym zmysłowo, które odsyła do czegoś innego, niż ono samo. Modułem w kodzie jest kwadrat biały lub czarny. Zestawienie modułów tworzy tzw. słowa kodowe, w których zapisana jest informacja o znakach. Wymiar modułu a zatem wymiary całego kodu są zmienne i zależą, obok innych wartości technologicznych, od zawartości zapisanych danych. Optyczna natura kodów dwuwymiarowych, odwzorowuje wręcz istotę znaków wizualnych, które traktowane są jako nośniki znaczeń. Możliwość wykorzystania tego rodzaju kodów jako maszynowo odczytywalnej reprezentacji danych a jednocześnie materialnych artefaktów uczestniczących w kreowaniu interakcji pomiędzy różnymi nośnikami znaczeń stanowi istotę moich poszukiwań badawczych i artystycznych.

I sala

Praca jest formą konceptualizacji pola problemów, z którego wywodzą się moje inspiracje twórcze. Ich konkretyzację stanowi cykl prac prezentowanych pod tytułem: Zastosowanie kodu dwu i trójwymiarowego w procesie pisania i czytania ikon inspirowanych Księgą Daniela. Prezentowany cykl to próba połączenia trzech, od kilku lat pojawiających się w mojej twórczości artystycznej, problemów. Pierwszy z nich dotyczył współczesnych sposobów przedstawiania ikony, łączących tradycyjne konwencje jej pisania z formami przekraczającymi ujęcia klasyczne. Drugi obejmował wykorzystanie matrycowych kodów kreskowych w pracy artystycznej. Trzeci dotyczył odczytywania symboli i znaków z Księgi Daniela z Biblii Tysiąclecia jako inspiracji dla pracy twórczej. Każdy z problemów był dla mnie ważny, dlatego każdemu chciałem poświęcić uwagę w pracy artystycznej. Praktycznym rozwiązaniem dla tak szerokiej perspektywy zainteresowań artystycznych stało się stworzenie pracy łączącej te problemy. Efekt finalny jest sumą doświadczeń, wynikiem towarzyszących im refleksji oraz podsumowaniem prowadzonych przeze mnie przez wiele lat działań artystycznych. Osobisty charakter artystycznej realizacji - obrazów tworzących cykl trzydziestu prac - wpisuję
w kontekst sztuki mającej silne zakorzenienie w ikonie.

Pełny cykl prac ikonicznych został podzielony na trzy zbiory. Na pierwszy składa się jedenaście prac nawiązujących kolejno do rozdziałów I-VI Księgi Daniela. To zbiór opowiadań biograficznych o Danielu i jego towarzyszach. Drugi zestaw stanowi piętnaście prac, a dotyczą one treści z rozdziałów VII-XII, zawierających dokładny opis wizji i wyroczni. Rozdziały te cechują się stylem apokaliptycznym i bogactwem symboli. Ostatni zestaw tworzą cztery prace odnoszące się do dodatków deuterokanonicznych Księgi Daniela. Ich forma opierająca się na wykorzystaniu zróżnicowanych kodów matrycowych pozwala na wielorakie odczytanie treści, począwszy od technologicznych operacji na intelektualnej interpretacji znaczeń kończąc.

II sala
wcześniejsze prace

ENG

Iconocodes
Grzegorz Tomasiak

The concept of my works focuses on the possibility of using alphanumeric, two-dimensional matrix code - modular and constant-dimensional in the process of writing and reading icons in content referring to the Old Testament.

The code mentioned above is a data carrier participating in interactions with material objects from our environment. It enables the coding and transfer of signs to resemble the culture of writing, and like it, it is a physical phenomenon, perceived by the senses, which refers to something other than itself. The module in the code is a white or black square. The list of modules creates the so-called code words in which information about characters is written. The module dimension, and therefore the dimensions of the entire code, are variable and depend, apart from other technological values, on the content of the saved data. The optical nature of two-dimensional codes, even reflects the essence of visual signs that are treated as carriers of meanings. The possibility of using this type of codes as a machine-readable representation of data and at the same time material artifacts participating in creating interactions between various carriers of meaning is the essence of my research and artistic research.

And the hall
Work is a form of conceptualization of the field of problems from which my creative inspirations derive. Their concretization is a series of works presented under the title: The use of a tri-iconographic code in the process of writing and reading. The presented series is an attempt to combine three problems that have been appearing in my artistic work for several years. The first one concerns contemporary ways of representing icons, combining traditional writing conventions with forms that go beyond classical approaches. The second involved the use of matrix bar codes in artistic work. The third concerned reading signs and signs from the Book of Daniel in the Millennium Bible as inspiration for creative work. Each of the problems was for me, so I wanted to devote each of the topics to my artistic work. A practical side for such a broad perspective of artistic interest is to create a work combining these problems. The final effect is the sum of the results, the results of the accompanying reflections and a summary of my activities over many years of development activities. I enter the personal character of the artistic realization - images distorting thirty works
in the context of art rooted strongly in the icon.

The full cycle of iconic works has been divided into three parts. The first purchase is eleven working with interest to chapters I through VI of the book of Daniel. This is a collection of biographical stories about Daniel and his companions. The second set consists of fifteen works, and chapter one of the content of chapters VII-XII, a dangerous description of a vision and oracle. These chapters are characterized by an apocalyptic style and a wealth of symbols. The last set of tip four works presenting themselves to the deuterocanonical tests of the Book of Daniel. Their form, based on various matrix purchases, allows for multiple reading of the content, based on the technology of operations on intellectual interpretation
ending meanings.

II room
previous work

Do you like the exhibition?

Cookies help us to provide certain features and services on our website. By using the website, you agree that we use cookies. Privacy policy