Menu

Dialogi Alternatywna historia sztuki według Jerzego Kosałki / DIALOGUES An alternative history of art according to Jerzy Kosałka - 3D virtual exhibition by Galeria Sztuki w Legnicy

Dialogi Alternatywna historia sztuki według Jerzego Kosałki / DIALOGUES An alternative history of art according to Jerzy Kosałka

DIALOGI.
Alternatywna historia sztuki według Jerzego Kosałki

Prezentowana w legnickiej Galerii Sztuki wystawa DIALOGI. Alternatywna historia sztuki według Jerzego Kosałki jest rozwinięciem pomysłów zasygnalizowanych w marcu 2018 roku na wystawie we wrocławskiej galerii Entropia. DIALOGI czyli dialogowanie z twórczością innych artystów to jeden z ważnych wątków przewijających się w całej twórczości Kosałki, co najmniej od czasów stworzenia butelki Cosałcoli (1985) odnoszącej się do Andy Warhola czy słynnej Bitwy pod Kłobuckiem (1986) – nawiązującej do najsłynniejszego polskiego obrazu – Bitwy pod Grunwaldem. Choć bowiem sztuka Kosałki reaguje chętnie i często na konkretne wydarzenia społeczno-polityczne, ten bieżący aspekt jest kontrapunktowany ramą szerszej perspektywy, jaką daje właśnie nawiązanie do powszechnie znanych dzieł. W ten sposób autonomia sztuki wysokiej, rodzącej sztukę dla sztuki – hermetyczną i spoczywającą w muzeach – zostaje przekształcona i użyta w ten sposób, by zaistnieć w debacie publicznej i trafić „pod strzechy”. Kosałka do swych komentarzy oraz medialnych interwencji chętnie wykorzystuje dzieła wielkich, światowych mistrzów sztuki, najczęściej XX wieku (Malewicza, Duchampa, Warhola, Beuysa), choć zdarzają się też dialogi z artystami renesansu (Leonardo da Vinci), jednak chyba szczególnie chętnie sięga – jako artysta sytuujący się bardzo świadomie w obrębie prowincjonalnej lokalności – po polskich twórców (Lachowicz, Mazurkiewicz, Kalina, Krasiński), w tym także swoich kolegów (Jakubowicz, Jarodzki).

Legnicka wystawa jest tyleż spacerem po świecie sztuki – na zasadzie przyjemności jaką daje oglądanie rzeczy już znanych – co biegiem z przeszkodami, bo bardzo znane dzieła, znanych artystów umieszczone zostały w zaskakującym często kontekście, co wymaga zastanowienia się także nad samym sobą – widzem, w niełatwym świecie politycznych wyborów i etycznych zaniechań. Do aktywizacji widza artysta używa różnych strategii artystycznych: raz jest to pastisz, innym razem persyflaż, nigdy nie brakuje w tych interwencjach inteligentnej refleksji i poczucia humoru. Kosałka – żartobliwie reklamujący siebie jako „wielbiciela post-prawdy” – „odpowiadając na potrzebę czasu i posługując się popularną ostatnio metodą relatywizacji ocen historycznych, prezentuje swoje wersje wydarzeń, które miały miejsce w historii sztuki”. Jednym z aspektów tego rodzaju przekomarzania się z osiągnięciami sztuki powstałymi na tzw. Zachodzie, jest to, że autor tworząc figurę narratora – prowincjonalnego artysty demaskuje sam siebie i swoją pozycję, sugerując iż pozostaje mu jedynie zaczepianie Wielkich Mistrzów, by zwrócić na siebie uwagę. To zatem wyjściowa ironia w stosunku do samego siebie powoduje, że widz – wchodząc w świat Kosałki – nie boi się, niejako za jednym zamachem, odnieść się ironicznie nie tylko do wyśmiewającego się z siebie artysty, ale również – do samego siebie. Niewątpliwie, wpisywanie się w to, co już zostało powiedziane może być odebrane wręcz jako przyznanie się do własnej bezsilności, bycia „człowiekiem bez właściwości”, starającym się dla prestiżu i bezpieczeństwa jedynie powtarzać to, co już zostało powiedziane gdzie indziej i kiedy indziej. W tym aspekcie – obnażania konformizmu postaw – najciekawsza staje się właśnie swoista ambiwalencja projektu: otwartość i kreatywność wobec świata kultury może się niemal niezauważalnie zmienić we własną karykaturę czyli powtarzanie utartych banałów. Nadaje to projektowi DIALOGI charakter prześmiewczy i uszczypliwy, gdy chodzi o rozpoznanie sposobów międzypokoleniowej transmisji kulturowej, która pod szczytnymi hasłami dziedzictwa używana jest do społecznego dyscyplinowania i ujarzmiania. Dlatego zresztą być może na wystawie najciekawsze są prace powstałe w ramach opowieści z historii sztuki, które nie istnieją dotąd w oficjalnej narracji, a zebrane zostały dzięki licznym rozmowom z artystami i historykami sztuki. Wykorzystanie alternatywnych, kontrfaktycznych narracji ma bowiem aspekt krytyczny, ukazując napięcie między oficjalną i nieoficjalną historią sztuki oraz swoiste negocjacje między różnymi koncepcjami ujmowania artystycznych dziejów, konsolidujących się na naszych oczach. Strategie artysty tylko z grubsza wpisać można w nurt popularnego dzisiaj research artu, nurtu łamiącego granice między nauką (m.in. antropologią, badaniami historycznymi) a sztuką. Artystyczni „riserczerzy” tworzą bowiem z nadzieją na muzeum, Kosałka – tricksterując – cieszy się raczej chwilą aktualną i doraźnym charakterem swych interwencji, nie mierząc w Wieczność.

Sztuka Jerzego Kosałki, figuratywna i narracyjna, często gubi tropy interpretacyjne, unikając zaangażowania po określonej stronie i raczej starając się ukazać wieloaspektowość konkretnej sytuacji, nie wahając się pytać „co by było, gdyby?...”.

Jerzy Kostecki

*****

DIALOGUES.
An alternative history of art according to Jerzy Kosałka

The exhibition DIALOGUES. An alternative history of art according to Jerzy Kosałka presented at the Gallery of Art in Legnica is a development of the ideas signalled in March 2018 at the exhibition at the Entropia gallery in Wrocław. DIALOGUES, i.e. conversing with other artists’ works, is one of the important threads that have been present in the whole of Kosałka’s work, at least since the creation of the Cosalcola bottle (1985) referring to Andy Warhol or the famous Battle of Klobuck (1986) – to the most famous Polish painting, the Battle of Grunwald.
Although Kosałka’s art willingly and frequently reacts to specific social and political events, this current aspect is counterpointed by the framework of a broader perspective provided by the reference to commonly known works. Thus, the autonomy of high art, resulting in art for art’s sake - hermetic and resting in museums - has been transformed and used in this way to appear in public debate and enter common households. In his commentaries and media interventions, Kosałka willingly uses the works of great world masters, most often of the 20th century (Malewicz, Duchamp, Warhol, Beuys), although there are also dialogues with Renaissance artists (Leonardo da Vinci). Still, as an artist consciously situated within his provincial locality, he seems particularly keen on reaching out to Polish artists (Lachowicz, Mazurkiewicz, Kalina, Krasiński), including his colleagues (Jakubowicz, Jarodzki).

Legnica exhibition is both: a walk through the world of art – based on the pleasure of seeing familiar things – and a hurdle race, since very well known works by famous artists have been placed in surprising contexts, which requires from the viewer some self-reflection in the context of a difficult political choices and ethical omissions. To activate the viewer, Kosałka uses various artistic strategies: it might be a pastiche or a persiflage, but there is always an intelligent reflection and a sense of humour in his interventions. Kosałka jokingly advertises himself as an “admirer of post-truth”, stating that this time, “responding to the need of time and using the recently popular method of relativization of historical evaluations, he will present his own versions of events that took place in the history of art”. One of the aspects of this kind of bantering with the achievements of art created in the so called “West” is the fact that creating the figure of a narrator – provincial artist, the author exposes himself and his position, suggesting that all that is left for him to do is bug the Grand Masters in order to attract attention. This way the initial author’s self-irony makes the viewer enter Kosałka’s world without fear of ironic reference to the self-mocking artist as well as to himself. Undoubtedly, inscribing oneself into what has already been said can be interpreted as an avowal of one’s own helplessness, of being a “man without qualities”, trying to repeat, for the sake of prestige and safety, what was already said in another place and at another time.In this exposition of the conformism of attitudes, the most interesting is the specific ambivalence of the project: openness and creativity towards the world of culture can almost imperceptibly turn into its own caricature, i.e. repeating trivialities. This gives the DIALOGUES project a mocking and biting character when it comes to recognizing the ways of intergenerational cultural transmission, which under the noble slogans of heritage is used for social disciplining and taming. Therefore, perhaps the most interesting works in the exhibition are those created within the framework of art history stories, which do not yet exist in the official narrative and have been collected through numerous conversations with artists and art historians. The use of alternative, counterfactual narratives has a critical aspect, showing the tension between official and unofficial art history and a specific negotiation between different concepts of perceiving art history, consolidating before our eyes. The artist’s strategies can only be roughly inscribed in the trend of currently popular research art, a trend breaking the boundaries between science (e.g. anthropology, historical research) and art. Artistic researchers create in the hope fora museum, Kosałka – a trickster - enjoys the current glory and temporary character of his interventions, not aiming at Eternity.

Jerzy Kosałka’s art, figurative and narrative, often loses its interpretative trails, avoiding involvement on a particular side and trying to show the multi-facetedness of a particular situation, not hesitating to ask “what would happen if...”.

Jerzy Kostecki

more exhibitions of Galeria Sztuki w Legnicy

Galeria Sztuki w Legnicy

Ojciec odchodzi / The father is leaving

permanent exhibition

Galeria Sztuki w Legnicy

E-mocje! E-motions!

permanent exhibition

Do you like the exhibition?

Cookies help us to provide certain features and services on our website. By using the website, you agree that we use cookies. Privacy policy