Menu

Significant Other - 3D virtual exhibition by Dobrosława Nowak

Significant Other

Thu, 12/17/2020 to Mon, 02/01/2021

curated by:

Artists: Martyna Czech, Regina José Galindo, Maria Luigia Gioffre, Jakub Gliński, Fabiola Larios

Curator: Dobrosława Nowak

In collaboration with: In Ruins Project

Instagram @significant_other_exhibition

[for Italian and Polish scroll down]

Recent offbeat circumstances and heart-breaking restrictions highlighted a few curious human behaviors. Among them, acts of constant self-face-touching. Scientists took a closer look at the case. Why do we humans, as well as other primates, passionately touch our faces at very high frequency? Researchers dug into a functional purpose or antecedents of this behavior. According to the hypothesis presented in their article published on 20 April 2020 (1), self-face-touching serves as self-smelling. But we not only smell ourselves. People may constantly but subconsciously sniff their hands after a handshake to get a sense of the other person. During the time when handshakes are discouraged to prevent the spread of coronavirus, and we are challenged not to touch our faces, this finding takes on much greater importance.

What else happened to the interpersonal relationships during the pandemic? On one hand, some undecided couples got closer, sometimes affected by a joint quarantining. On the other hand, some relationships couldn't last anymore, a few people were even geographically disconnected. There are as many cases as there are people. Love and relationships are always a current topic. Yet, they are rarely exposed to such a sudden flipping in the world order.

According to the dictionary, Significant other (SO) is colloquially used as a term for a person's partner in an intimate relationship without disclosing or presuming anything about marital status, relationship status, gender identity, or sexual orientation. Some synonyms are sweetheart, better half, spouse, lover, soulmate, life partner. The exhibition's title is inspired by this particular combination of two elements of this expression: "Significant" - important, meaningful, and "Other" - different, distant. Artists invited to take part in the exhibition express their ideas of love and relationships, telling their stories with various mediums and approaches.

___________

Recenti circostanze insolite e restrizioni strazianti hanno evidenziato alcuni comportamenti umani curiosi. Tra questi, atti di costante auto-toccarsi la faccia. Gli scienziati hanno dato un'occhiata più da vicino a quel caso. Perché noi umani, così come altri primati, tocchiamo appassionatamente i nostri volti ad altissima frequenza? I ricercatori hanno approfondito uno scopo funzionale o gli antecedenti di questo comportamento. Secondo l'ipotesi presentata nel loro articolo pubblicato il 20 aprile 2020 (1) l'auto-toccarsi serve sentire il proprio l'odore. Ma non annusiamo solo noi stessi. Le persone possono costantemente, ma inconsciamente, annusare le mani dopo una stretta di mano per avere un'idea dell'altra persona. Nel periodo in cui le strette di mano sono scoraggiate per prevenire la diffusione del coronavirus e siamo sfidati a non toccarci il viso, questa scoperta assume un'importanza molto maggiore.

Cos'altro è successo alle relazioni interpersonali durante la pandemia? Da un lato, alcune coppie indecise si sono avvicinate, a volte colpite da una quarantena congiunta. D'altra parte, alcune relazioni non potevano durare più, alcune persone erano addirittura disconnesse geograficamente. Ci sono tanti casi quante sono le persone. L'amore e le relazioni sono sempre un argomento attuale. Tuttavia, sono raramente esposti a un tale cambiamento improvviso nell'ordine mondiale.

Secondo il dizionario, Significant other (SO) è usato colloquialmente come termine per il partner di una persona in una relazione intima senza rivelare o presumere nulla sullo stato civile, lo stato della relazione, l'identità di genere o l'orientamento sessuale. Alcuni sinonimi sono dolcezza, metà migliore, coniuge, amante, anima gemella, compagno di vita. Il titolo della mostra si ispira a questa peculiare combinazione di due elementi di questa espressione: "Significant" - importante, significativo e "Other" - diverso, distante. Gli artisti invitati a prendere parte alla mostra esprimono le loro idee di amore e relazioni, raccontando le loro storie con vari mezzi e approcci.
___________

Niedawne niecodzienne okoliczności i bolesne ograniczenia uwidoczniły kilka ciekawych ludzkich zachowań. Wśród nich ciągłe dotykanie twarzy. Naukowcy przyjrzeli się tej sprawie bliżej. Dlaczego my, ludzie, a także inne naczelne, z bardzo dużą częstotliwością z pasją dotykamy twarzy? Uczeni zgłębili funkcjonalny cel lub poprzedniki tego zachowania. Zgodnie z hipotezą przedstawioną w artykule opublikowanym 20 kwietnia 2020 roku (1) dotykanie twarzy służy samo-wąchaniu. Ale wąchamy nie tylko samych siebie. Ludzie mogą nieustannie, ale podświadomie, wąchać ręce po uścisku dłoni, aby poczuć zapach drugiej osoby. W czasach, gdy odradza się podawania rąk, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa, a my wciąż stykamy się z wyzwaniem nie dotykania własnej twarzy, odkrycie to nabiera znacznie większego znaczenia.

Co jeszcze stało się z relacjami międzyludzkimi podczas pandemii? Z jednej strony niektóre niezdecydowane pary zbliżyły się do siebie, czasami dotknięte wspólną kwarantanną. Z drugiej strony niektóre związki musiały się skończyć, niektórzy zostali nawet rozłączeni geograficznie. Jest tyle przypadków, ilu jest ludzi. Miłość i związki to zawsze aktualny temat. Jednak rzadko narażone są na tak nagłe odwrócenie porządku świata.

Według słownika, Significant Other (SO) jest potocznie używane jako określenie partnera osoby pozostającej w intymnym związku, bez ujawniania lub zakładania czegokolwiek na temat stanu cywilnego, stanu związku, tożsamości płciowej lub orientacji seksualnej. Niektóre synonimy to kochanie, lepsza połowa, małżonek, kochanek, bratnia dusza, partner życiowy. Tytuł wystawy jest inspirowany szczególnym połączeniem dwóch elementów tego wyrażenia: „Significant” - ważny, znaczący i „Other” - inny, odległy. Artyści zaproszeni do udziału w wystawie wyrażają swoje wyobrażenia o miłości i związkach, opowiadając swoje historie za pomocą różnych mediów i podejść.

Text: Dobrosława Nowak

(1) Are humans constantly but subconsciously smelling themselves? - Ofer Perl†, Eva Mishor†, Aharon Ravia, Inbal Ravreby and Noam Sobel, 20 April 2020
https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rstb.2019.0372

__________

PARTICIPATING ARTISTS:

Martyna Czech
https://martynaczech.com

Painter, winner of the 42nd "Bielska Jesień" Painting Biennale in 2015. She was born in 1990 in Tarnów. Finalist of the Young Art Biennale "Rybie Oko" 9 at the Baltic Gallery of Contemporary Art in Słupsk (2017); and the winner of the main prize in the visual arts category in the competition of Program 3 of the Polish Radio "Talenty Trójki" (2017). In 2018, she was nominated for the "Polityka Passports" award in the visual arts category.

Regina Jose Galindo
http://www.reginajosegalindo.com

Regina José Galindo (1974) is a visual artist and poet, whose main medium is performance. Galindo lives and works in Guatemala, using its own context as a starting point to explore and accuse the ethical implication of social violence and injustices related to gender and racial discrimination, as well as human rights abuses arising from the endemic inequalities in power relations of contemporary societies. Galindo is, in Loris Romano words, "an artist who pushes herself beyond her own limits, through performances which are radical, unsettling, and ethically discomfiting". Galindo receive the Golden Lion for Best Young Artist in the 51st Biennial in Venice (2015) for her works "¿Quién puede borrar las huellas?" and "Himenoplastia".

Maria Luigia Gioffre
https://marialuigiagioffre.com

Maria Luigia Gioffre (1990) lives and works between Milan and London. After studying Political Sciences, in 2017 he obtained a two-year degree in Practices and Philosophies of Contemporary Photography at University of Arts London - Central Saint Martins School of Arts and Design. Her research operates through various media investigating the processes of construction of the aesthetic and symbolic imagery through performative action and its transfiguration in duration and repetition. She is the winner of the Celeste Prize 2017 for the Installation, Sculpture and Performance section and of Art For Environment Residency 2018 at Tenuta dello Scompiglio. In 2019 she was selected for Aesthetica Art Prize 2019, and shortlisted in Art For Environment in 2018 at Hauser & Wirth. Her research has been presented at Art and Psyche: Conference IV The Illuminated Imagination, Pacifica Graduate Institute, University of California and International Day Of Light Symposium Unesco, Chelsea College of Arts London. Recent performances and exhibitions include: On a Distant Proximity, Guler Sanat Gallery (Turkey, 2019), Alchimia Archetipica, Fondazione Sassi (Matera, 2019), Cassata Drone (Palermo, 2019), Corpo a Corpo, Università Cattolica del Sacro Cuore (Milan, 2018), In Search of The Darkness, Grizedale Sculpture (Grizedale, 2018), This is an Art School, Tate Exchange, Tate Modern (London, 2018), Lumen Studios, Art Night & Whitechapel Gallery (London, 2017). In 2019 she was included in the Future Now 100 Contemporary Artists catalog published by Aesthetica Magazine and in 222 Artists to invest in curated by Exibart. Her works are present in the permanent collections of the Italian Embassy in Turkey, the Guler Sanat Gallery in Ankara (Turkey), and the Archaeological Museum of Scolacium (Italy). She is a co-founder of the In-Ruins research and residency project.

Jakub Gliński
http://jakubglinski.com

Jakub Gliński lives and works in Warsaw, is a painter, performer, and audiovisual artist creating a total and radical oeuvre. His inspiration and domain are destruction, decay, and civilizational waste. His performances may be seen as theatrical acts, often reaching the extreme and leaving the audience in a state of deep shock. He usually creates his paintings and installations intuitively, using the expression-rich aesthetics of `Trash and Error’. A grey-blue palette with the use of an airbrush, intermingling fields of color that resemble scratched walls, visual quotations drawn from murals, pop culture, tattoos, or children’s drawings have become the artist’s clearly recognizable style. His artistic activities in many fields are rapid, often subconscious reactions to the signals he `receives’ from his surroundings. Jakub Gliński is also a creator of projects: SUPER AIDS, Galeria Śmierć Frajerom, Jesus Is A Noise Commander, Jakub Gliński & PUR- GIST, KURF, Too Empty To Poo, BOOM FOR GABBA and Igenn Xew.

Fabiola Larios
https://www.electricartefacts.art/artist/fabiola-larios

Interdisciplinary Mexican artist, focusing on the anthropology of social media and the representation of the self through selfies and avatars. Larios explores machine learning through the history of self-portraits and contemporary selfies, creating works that reflect on surveillance through the Internet and censorship in social media. For Electric Artefacts she presents the Internet Humans project, a digital art series of still images from an AI artwork Larios created.

Do you like the exhibition?

Cookies help us to provide certain features and services on our website. By using the website, you agree that we use cookies. Privacy policy