Menu

ЖЕНА /Gruaja/ Woman - 3D virtual exhibition by ART CULT AKVARIJUS

ЖЕНА /Gruaja/ Woman

Fri, 05/22/2020

curated by:

Амбалажа од папира (позната и као филигрански папир) уметничка је техника која укључује употребу трака шареног папира претворених у ролне, различито обликоване, а затим заједно залепљене на платно. Папир је умотан, закривљен, уврнут, изманипулисан тако да се створе облици који ће се користити на платну и формирати уметничко дело. Обмотавање започиње са неколико трака папира залепљених на платно како би се створили облици који би потом могли да се комбинују.
Постоји мноштво врста и облика папирнатих трака, а од њихове употребе и умешности приликом лепљења и комбиновања зависи и квалитет на тај начин створеног ликовног дела.
Изложба Жена Мимозе Студенице одличан је пример како филигрански папир може да буде изузетно употребљив ликовни материјал за постизање врхунског естетског угођаја.
Мимоза Студеница рођена је 1975. у Приштини, где је 1999. године завршила Факултет уметности на Универзитету у Приштини, одсек за графички дизајн.
Ради као дизајнер у Одељењу за промоције Радио телевизије Косово.
Похађала је курсеве и била у студијским посетама Великој Британији, Кипру, Израелу, Мађарској, Италији, Грчкој, у циљу професионалног образовања и усавршавања.

Ambalazha prej letrës (e njohur edhe si letër filigrane) është teknika artistike e cila përfshinë përdorimin e shiritave të letrës së larme të shndërruar në rolne, të krijuara në formë të ndryshme, e pastaj së bashku të ngjitura në pëlhurë. Letra është e mbështjellur, e dredhur, e manipuluar në atë mënyrë që të krijohen format të cilat do të përdorën në pëlhurë për të fituar vepër artistike. Mbështjellja fillon me disa shirita të letrës të ngjitura në pëlhurë për t’u krijuar format të cilat pastaj do të mund të kombinohen.
Ekzistojnë lloje dhe forma të ndryshme të shiritave të letrës, e nga përdorimi i tyre dhe aftësisë me rastin e ngjitjes dhe kombinimit varet edhe kualiteti i veprës së artit figurativ të krijuar në këtë mënyrë.
Ekspozita Gruaja e Mimoza Studenica është shembull i shkëlqyer se si letra filigrane në artin figurativ mund të jetë material veçanërisht i përdorshëm për arritjen e këndshmerisë kulminante.
Mimoza Studenica është e lindur më 1975 në Prishtinë, ku në vitin 1999 ka kryer Fakultetin e arteve në Universitetin e Prishtinës, dega për dizajnin grafik.
Punon si dizajnere në Departamentin për promocione pranë Radio televizionit të Kosovës.
Ka vijuar kurset dhe ka qenë në vizita studimore në Britaninë e Madhe, Qipro, Izrael, Hungari, Itali Greqi, me qëllim të arsimimit dhe përsosjes profesionale.

Paper wrapping (known also as paper filigre) is an art technique that involves the use of strips of colourful paper turned into rolls or shaped differnetly then glued together onto a canvas to from a piece of art. The paper is wrapped, curved, twisted, or manipulated to create the shapes that will be used on the canvas. The wrapping starts with a few strips of paper then glued to create shapes when combined. There's a multitude of shapes and quality when it comes to the type of strips used in this form of art.
With different techniques used a three dimensional abstract or any other form of art work is formed.
Mimoza Studenica was born in 1975 in Prishtina. She pursued her studies in the University of Prishtina ,Faculty of Arts, Graphic Design Department, wich she finished in 1999.
She had previously worked as video-editor in the Kosova Radio and Television.
Ever since 2014 she works as a designer in the promotions department in the same TV station.
She had pursued courses and conducted study visits with the aim of professional upbringing in the United Kingdom, Cyprus, Israel, Hungary, Italy, Greece.

more exhibitions of ART CULT AKVARIJUS

ART CULT AKVARIJUS

Пети елемент

30 Apr 2020 to 10 May 2020

Do you like the exhibition?

Cookies help us to provide certain features and services on our website. By using the website, you agree that we use cookies. Privacy policy