Menu

E-mocje! E-motions! - 3D virtual exhibition by Galeria Sztuki w Legnicy

E-mocje! E-motions!

Z radością otwieramy przestrzeń wirtualnej galerii – E-mocje!
Wystawa prezentuje barwną historię ostatnich dekad młodego malarstwa polskiego, opowiedzianą obrazami absolwentów polskich wyższych uczelni artystycznych. Składają się na nią prace ze zbiorów legnickiej Galerii Sztuki – nagrodzone i wyróżnione w Ogólnopolskim Przeglądzie Malarstwa Młodych PROMOCJE.
Zapraszamy na e-mocjonującą, sentymentalną podróż przez style, kierunki i nowe nurty, wyznaczające drogę i rysujące przyszłość współczesnej sztuki. Znajdują się tu zarówno dzieła osadzone w tradycji malarstwa realistycznego, jak i abstrakcyjne formy ekspresji.
Ekspozycja jest symboliczną kontynuacją odbywającego się już od 30 lat Ogólnopolskiego Przeglądu Malarstwa Młodych PROMOCJE, którego ideą jest prezentacja i popularyzacja twórczości młodego pokolenia artystów – świeżo upieczonych absolwentów malarstwa wyższych uczelni plastycznych. Ponieważ Przegląd w tradycyjnej formie w pechowym roku 2020 nie miał szans na odbycie się, jubileuszowe PROMOCJE zostały zastąpione przez E-mocje! To nawiązanie do nazwy OPMM PROMOCJE, ale także do odbioru sztuki w przestrzeni wirtualnej w pandemicznym czasie, jak również do silnych emocji, które kojarzymy z jednej strony z bezkompromisową twórczością młodych artystów, a z drugiej – z ogólnopolskim konkursem, w którym wygrywają najlepsi z nich.
Wystawa E-mocje! jest pierwszą całościową prezentacją prac kolekcji Galerii Sztuki w Legnicy, budowanej od 2000 roku z powodu rosnącej potrzeby gromadzenia i zachowania w jednym miejscu najciekawszych i najbardziej reprezentatywnych dzieł, które były nagradzane i wyróżniane podczas Przeglądu. Składają się na nią prace 68 autorów. Wszystkie dzieła zaprezentowane na ekspozycji E-mocje! możecie obejrzeć tutaj – w przestrzeni wirtualnej galerii.
Prezentowane obrazy ukazują trendy i zjawiska panujące w młodej sztuce na przestrzeni minionych trzydziestu lat. Tym samym, dzięki przekrojowemu charakterowi ekspozycji, możecie przyjrzeć się ewolucji współczesnego malarstwa w Polsce.
Ogólnopolski Przegląd Malarstwa Młodych PROMOCJE to jedna z najstarszych tego typu imprez w Polsce. Dzięki Przeglądowi młodzi twórcy mają szansę na zaistnienie na polskim rynku sztuki, a także na włączenie ich nazwisk i działalności w obieg informacji o najnowszych zjawiskach w sztuce polskiej. Laureaci Grand Prix PROMOCJI są wyróżniani wystawą indywidualną wraz z katalogiem w legnickiej Galerii Sztuki.
Dotychczas w OPMM PROMOCJE nagrodą główną uhonorowano trzydzieści pięć osób (sześć razy przyznano tytuł ex aequo). Pozostałe nagrody i wyróżnienia doceniły kolejnych z niemal półtora tysiąca malarek i malarzy, którzy wzięli udział w Przeglądzie w latach 1991-2019. Dla wielu z nich uzyskane w PROMOCJACH laury stały się przyczynkiem do kolejnych sukcesów, co pokazuje, że legnicki konkurs spełnia swoją rolę, pomagając utalentowanym twórcom wejść w niełatwy świat sztuki.

We are happy to announce the opening of the virtual gallery - E-motions!
The exhibition presents the colourful history of the last decades of young Polish painting, told by the artworks of graduates of Polish art universities. It consists of paintings awarded in the National Review of Young Painting PROMOTIONS, from the collection of the Gallery of Art in Legnica.
We are inviting you to an exciting, sentimental journey through styles, directions and new trends, marking the way and drawing the future of contemporary art. You will find here both artworks created traditionally with realistic painting, as well as abstract forms of expression.
The exhibition is a symbolic continuation of the National Review of Young Painting PROMOTIONS, which has been taking place for 30 years now. Its idea is to present and popularise the work of the young generation of artists – fresh graduates of fine arts academies. Since the Review in its traditional form in the unfortunate year 2020 had no chance to take place, the jubilee PROMOTIONS have been replaced by E-mocje! This is a reference to the name „OPMM PROMOCJE”, but also to the reception of art in virtual space in a pandemic time, as well as to the strong emotions that we associate, on the one hand, with the uncompromising work of young artists, and on the other hand, with a nationwide competition in which the best of them win.
The exhibition E-motions! is the first comprehensive presentation of the works of the collection of the Gallery of Art in Legnica, built since 2000 due to the growing need to collect and preserve the most interesting and representative works that have been awarded during the Review in one place. It consists of works by 68 authors. Now you can see all of them here – in our virtual gallery.
The presented paintings show trends and phenomena in young art, from over thirty past years. Thanks to the cross-sectional nature of the exhibition, you can take a look at the evolution of contemporary painting in Poland.
The National Review of Young Painting PROMOTIONS is one of the oldest events of its kind in Poland. Thanks to the Review, young artists have a chance to appear on the Polish art market and to include their names and activities in the circulation of information about the latest phenomena in Polish art. The winners of the PROMOTION Grand Prix are awarded with an solo exhibition that goes with a catalogue. The exhibition traditionally takes place in the Gallery of Art in Legnica.
So far, thirty-five artists have been awarded with the main prize at PROMOTIONS Rewiev (six times the title was awarded ex aequo). The other prizes went to another one and a half thousand painters who took part in the Review between 1991-2019. For many of them, the awards received in PROMOTIONS have been a driving force to further successes, which shows that the competition in Legnica fulfils its role by helping talented artists enter the difficult world of art.

weitere Ausstellungen von Galeria Sztuki w Legnicy

Galeria Sztuki w Legnicy

Ojciec odchodzi / The father is leaving

permanent exhibition

Galeria Sztuki w Legnicy

Dialogi Alternatywna historia sztuki według Jerzego Kosałki / DIALOGU...

permanent exhibition

Do you like the exhibition?

Cookies help us to provide certain features and services on our website. By using the website, you agree that we use cookies. Privacy policy